Trang chủ

Bí quyết làm đẹp

Tư vấn doanh nghiệp

Bao bì

Máy phát điện

Vật liệu xây dựng

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Saturday, 20/07/2024 |

Sổ kế toán gồm những gì

5.0/5 (2 votes)
- 7

Sổ sách kế toán là một trong những tài liệu quan trọng được các kế toán viên sử dụng rất nhiều trong quá trình công tác của mình. Sổ sách kế toán có rất nhiều loại, mỗi loại thể hiện nội dung khác nhau phục vụ cho công việc của kế toán. 

Vậy sổ sách kế toán gồm những gì? Kế toán có vai trò và nhiệm vụ như thế nào trong công ty? Công việc cuối năm của kế toán gồm những gì? 

Sổ sách kế toán gồm những gì?

1. Sổ sách kế toán gồm những gì?

Sổ sách kế toán là các loại sổ sách được thực hiện bởi các kế toán viên, ghi nhận tất cả các hóa đơn, chứng từ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở để tổng hợp làm các báo cáo, là tài liệu phục vụ công tác tra cứu sau này.

Khi ghi sổ sách kế toán cũng cần phải đảm bảo đúng kỹ thuật, nghiệp vụ. Sổ sách kế toán phải được ghi rõ tên đơn vị doanh nghiệp, tên sổ, ngày thành lập sổ, người đại diện theo pháp luật của đơn vị và kế toán trưởng, số trang và dấu giáp lai.

1.1 Vai trò của sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán đóng một vai trò không nhỏ đối với doanh nghiệp, là nơi lưu trữ -  cung cấp các thông tin có hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý các hoạt động kinh tế – tài chính trong doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Phân loại nghiệp vụ theo nội dung, đối tượng, thời gian ... nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý mà chứng từ kế toán không cung cấp được.

+ Tổng hợp chi tiết và lập báo cáo. 

1.2  Các loại sổ sách kế toán

Có nhiều loại sổ sách kế toán tùy theo phương thức ghi lưu, theo mức độ khái quát của nội dung ghi lưu, theo hình thức cấu trúc hoặc tổ chức.  Tuy nhiên, sổ sách kế toán thường được chia thành 2 loại là sổ sách tổng hợp và sổ sách chi tiết.

a) Sổ sách kế toán tổng hợp

gồm 2 loại đó là sổ Nhật ký chung và sổ Cái

+ Sổ nhật ký chung:

Sổ nhật ký chung ghi nhận lại tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp dựa theo căn cứ chứng từ kế toán.

Số liệu kế toán trên sổ nhật ký phản ánh tổng số phát sinh Bên Nợ và Bên Có của tất cả các tài khoản kế toán được sử dụng trong doanh nghiệp.

Nội dung sổ Nhật ký chung phải bao gồm các thành phần sau:

 • Ngày ghi sổ.
 • Số hiệu và ngày của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Tóm tắt nội dung về nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh.
 • Số tiền của nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh.

+ Sổ cái

Sổ cái ghi lưu những số liệu kế toán phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh trong kì kế toán

Các nội dung trên sổ cái phải phản ánh được các vấn đề sau:

 • Ngày ghi sổ.
 • Số hiệu và ngày của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Tóm tắt nội dung về nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh.
 • Số tiền của nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh được ghi vào Bên Nợ hoặc Bên Có.

b) Sổ sách kế toán chi tiết

Sổ kế toán chi tiết là các loại sổ ghi chép cụ thể các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của các tài khoản kế toán cần được theo dõi kỹ theo yêu cầu từ hoạt động quản lý doanh nghiệp. 

Số liệu được ghi nhận trong sổ kế toán chi tiết được dùng để phục vụ cho mục đích quản lý từng loại nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí chưa được ghi nhận trong sổ nhật ký chung và sổ cái.

Sổ kế toán chi tiết không yêu cầu về số lượng hay khuôn mẫu mà tùy thuộc vào hệ thống tài khoản kế toán đang được áp dụng và yêu cầu quản lý mà thực hiện mở các loại sổ kế toán chi tiết cho phù hợp. Ví dụ như:

 • Sổ chi tiết tiền mặt
 • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng Việt Nam
 • Sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh
 • Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng
 • Sổ chi tiết chi phí sản xuất
 • Sổ chi tiết doanh thu cung cấp dịch vụ
 • Sổ chi tiết GTGT được khấu trừ của hàng hóa – dịch vụ
 • Sổ chi tiết thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • Sổ chi tiết tiền lương
 • Sổ chi tiết Quỹ Bảo hiểm xã hội
 • Sổ chi tiết thu nhập doanh nghiệp…

2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán

Có thể nói, bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Hoạt động kế toán không chỉ có vai trò quan trọng với doanh nghiệp mà còn là công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước.


a) Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp

Thu thập, xử lý các số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình sử dụng tài sản, vốn, quá trình và kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí của doanh nghiệp.

Kế toán sẽ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vị thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản…

Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành các hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ của kế toán

Tùy từng cấp bậc, vị trí và mô hình công ty mà nhiệm vụ của kế toán đối với doanh nghiệp sẽ có ít nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, nhìn chung nhiệm vụ của kế toán là phải đáp ứng các yêu cầu công việc theo từng ngày, tháng, quý năm cho doanh nghiệp. Cụ thể các công việc kế toán phải thực hiện như sau:

- Công việc theo ngày

 • Hàng ngày, kế toán có trách nhiệm thu thập và xử lý các thông tin, số liệu, chứng từ kế toán liên quan đến công ty, doanh nghiệp như: mua bán hàng hóa, thu – chi tiền, xuất – nhập hàng,…
 • Hạch toán thu chi, khấu hao, công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ liên quan khác.
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
 • Theo dõi và tính toán các chi phí, giá thành sản xuất, chi phí hao hụt và chi phí sản xuất dang dở.
 • Kiểm tra và giám sát số lượng hàng Nhập – Xuất – Tồn kho, thời gian tồn kho tại mỗi kho.

- Công việc theo tháng

 • Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra số liệu báo cáo kho định kỳ theo tháng và định mức sản phẩm.
 • Tính lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ chi tiết các loại chi phí trả trước ngắn – dài hạn,… và hạch toán các khoản chi phí đã phân bổ.
 • Tính toán và thực hiện trích, hạch toán khấu hao tài sản.
 • Thực hiện kiểm kê các tài sản cố định định kỳ 6 tháng/lần.
 • Thực hiện đối chiếu và cung cấp các số liệu chi tiết về các khoản chi phí đã phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.
 • Thực hiện lập báo cáo thuế.
 • Theo dõi và kiểm tra hóa đơn GTGT, thuế TNCN.
 • Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên như: báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu,…

- Công việc theo quý

 • Vào mỗi quý, kế toán tổng hợp phải làm các công việc như:
 • Trong trường hợp doanh nghiệp đang công tác đủ điều kiện được kê khai thuế GTGT theo quý, kế toán tổng hợp phải thực hiện lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý.
 • Thực hiện lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.
 • Thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Thực hiện lập báo cáo nội bộ theo quý khi được cấp trên yêu cầu.
 • Tổng hợp số liệu hạch toán và lập bảng cân đối chi phí phát sinh tài khoản.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu từng phần với sổ cái.

- Công việc cuối năm

Có thể nói công việc cuối của kế toán là thời điểm bận rộn nhất của các kế toán viên, bởi vì đây là thời điểm phải tổng kết, chốt sổ, thực hiện các báo cáo… Cụ thể công việc cuối năm của kế toán là:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ đã khớp với các báo cáo chi tiết chưa.
 • Thực hiện lập bảng cân đối cho số phát sinh tài khoản năm.
 • Thực hiện lập tờ khai thuế TNDN, TNCN.
 • Thực hiện lập các báo cáo tài chính.
 • Thực hiện lập các báo cáo quản trị khi được cấp trên yêu cầu.
 • In sổ sách: sổ quỹ, ngân hàng, sổ chi tiết,… theo quy định.

3. Công ty tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Chính vì bộ phận kế toán vô cùng quan trọng và cần thiết trong mỗi công ty và đòi hỏi phải có kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ vững vàng, vì thế mà không phải công ty nào cũng có đủ tiềm lực để xây dựng một bộ phận kế toán năng để thực hiện các nghiệp vụ kế toán hiệu quả nhất.

Do đó công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh mang đến cho các doanh nghiệp dịch vụ báo cáo thuế trọn gói tại TPHCM chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Theo đó, nếu bạn đang là chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng gặp khó khăn trong việc thuê nhân viên kế toán thì đây sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn.


a) Gói dịch vụ kế toán trọn gói của Tân Thành Thịnh bao gồm:

 • Tư vấn công việc sử dụng hai loại hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra một cách hợp lý.
 • Nhận làm hóa đơn chứng từ kế toán hợp lý và tận nơi.
 • Lập tất cả các giấy tờ như: tờ khai báo cáo của thuế; tờ tạm tính thuế TNDN; tờ khai báo cáo thuế; bản báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Tìm, phân loại và kiểm tra tính chất hợp lệ của những loại giấy tờ, chứng từ gốc; bảng cân đầu vào và đầu ra.
 • Nộp báo cáo thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế.
 • Hoàn thành các chứng từ và lập các loại sổ sách kế toán, cụ thể là: lập các chứng từ của kế toán (nhập, xuất, thu, chi); lập các sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả và sổ chi tiết tính giá thành; lập đầy đủ bảng lương và các bản mẫu biểu liên quan tới hợp đồng lao động; ….
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế TNCN, TNDN.
 • Cùng các công việc chi tiết có liên quan khác sẽ được chúng tôi trao đổi cụ thể hơn với quý khách hàng.

b) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Tân Thành Thịnh

 • Được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện
 • Được tư vấn trọn vẹn và đầy đủ các vấn đề về thuế, kế toán
 • Được tư vấn thuế tối ưu số thuế phải đóng theo đúng quy định pháp luật
 • Luôn báo giá trọn gói, cam kết theo hợp đồng, không phát sinh
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề về kế toán, thuế theo hợp đồng đã ký kết
 • Doanh nghiệp không cần tốn thời gian đi lại, có thể tập trung kinh doanh. 

Trên đây là những nội dung xoay quanh vấn đề sổ sách kế toán cũng như các thông tin liên quan, mọi nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

>> Các bạn xem thêm công ty dịch vụ kế toán tại tphcm

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN